Sprawy różne TPGiW

Sprawy różne TPGiW

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.
9 marca (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00

 

Sprawy różne Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna

Materiały przygotowane:

1. Sprawozdanie z pracy Zarządu i Sprawozdanie finansowe (wnioski po dyskusji).

2. Dokumenty dotyczące rozwiązania Oddziału TPGiW we Wrocławiu
    (zebranie i przygotowanie stosownych dokumentów: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
     WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).

3. Wniosek o otwarcie likwidacji (zmianę danych) składany jest do właściwego oddziału Krajowego Rejestru Sądowego,
    w którym stowarzyszenie jest zarejestrowane. Składa się on z odpowiednich formularzy oraz załączników.
    Dokumenty składane do wniosku o otwarcie likwidacji to: protokół z walnego zebrania wraz z listą obecności na walnym zebraniu członków;
    uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia; uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów; uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
Formularze potrzebne do otwarcia likwidacji to: KRS-Z61 – formularz główny służący do zgłoszenia otwarcia likwidacji; KRS-ZR – załącznik
do formularza głównego służący do zgłoszenia likwidatora/likwidatorów; KRS-ZK – załącznik do formularza głównego służący do wykreślenia
zarządu wraz ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. Zarząd zostaje wykreślony ponieważ jego obowiązki w momencie otwarcia likwidacji
obejmuje likwidator/likwidatorzy.

Materiały do przygotowania:

Nadzwyczajne walne zebranie członków TPGiW – Oddział Wrocławski
(w likwidacji)
Sprawozdanie likwidatora TPGiW – Oddział Wrocławski

    1. zgłoszenie informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia do sądu – wniosek o otwarcie likwidacji składający się z odpowiednich formularzy
KRS oraz dokumentów potwierdzających tę decyzję;

   2. sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji – sprawozdanie to składa się z tych samych
elementów, co sprawozdanie finansowe sporządzane na zakończenie roku obrotowego; obejmuje okres – od ostatniego sprawozdania finansowego
do dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o likwidacji;

  3. podanie do publicznej wiadomości informacji o likwidacji stowarzyszenia – jest ona zamieszczana dopiero po otrzymaniu z sądu
postanowienia o otwarciu likwidacji; likwidator może umieścić ogłoszenie o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl
(https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja); ogłoszenie o likwidacji jest załącznikiem do końcowego wniosku o wykreślenie
stowarzyszenia z rejestru;

   4. przekazanie majątku pozostałego po likwidacji wybranemu podmiotowi zgodnie z przepisami i wolą walnego zebrania członków;
walne zebranie członków może od razu w uchwale o przekazaniu majątku pozostałego po likwidacji wskazać konkretnie
komu ma on być przekazany;

   5. uporządkowanie i zabezpieczenie miejsca dla dokumentów, które wymagają przechowywania.
 

Dokumenty po zebraniu na dzień zakończenia likwidacji:

1. lista obecności – imię, nazwisko , podpis;

2. protokół z zebrania – podpisany przez przewodniczącego i protokolanta (sekretarza) zebrania;

3. sprawozdanie likwidatora z likwidacji;

4. sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji;

5. potwierdzenie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o otwarciu likwidacji – podpisane przez likwidatora;

6. uchwała o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji – podpisana przez
przewodniczącego i protokolanta.

  

Po zebraniu likwidator składa do sądu wniosek o wykreślenie organizacji na formularzu KRS-X2 załączając wymienione dokumenty.
Stowarzyszenia bez działalności gospodarczej (niewpisane do rejestru przedsiębiorców) są zwolnione z opłaty.