STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA

Uwaga: W związku z naszą decyzją o rozwiązaniu (likwidacją) Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 7.07.23 roku wszystkie poniższe strony internetowe mają charakter wyłącznie archiwalny.

 

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER I SYMBOLE TOWARZYSTWA

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

 

§2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica – z poszanowaniem miejscowego prawa.

 2. Siedzibą Władz Naczelnych jest miasto Warszawa.

 

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną, może zakładać oddziały, które też mogą mieć osobowość prawną.

 

§4

Towarzystwo współpracuje z innymi stowarzyszeniami lub organizacjami o podobnym charakterze, w kraju i za granicą oraz może być członkiem takich organizacji.

 

§5

Członkostwo i funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa mają charakter pracy społecznej.

 

§6

W wykonaniu zadań statutowych Towarzystwo ma prawo, w miarę potrzeby, zatrudnić pracowników i prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez fundacje.

 

§7

 1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej zawierających napis: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz nazwę jednostki i adres jej siedziby.

 2. Towarzystwo ma prawo używać godła, barw i znaków w tym sztandarów, emblematów, odznak, legitymacji i pieczęci okolicznościowych.

 

 

II ROZDZIAŁ

CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

 

§8

Podstawowym celem Towarzystwa jest działanie na rzecz Polaków ze Wschodu i polskości na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a w szczególności na Grodzieńszczyznie i Wileńszczyznie.

 

§9

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele prowadząc różnorodną działalność, głównie charytatywną, kulturalną, oświatową, wydawniczą.

 2. W ramach prowadzonej działalności Towarzystwo:

 • poszerza i pogłębia wiedzę o historii, kulturze i tradycjach Polaków ze Wschodu;

 • współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami z kraju i zagranicy, realizującymi cele statutowe Towarzystwa lub mającymi podobne cele;

 • umacnia przyjaźń między narodami w duchu równouprawnienia i poszanowania praw człowieka i obywatela;

 • prowadzi działalność wydawniczą i publicystyczną;

 • organizuje odczyty, wykłady, konferencje, spotkania, konkursy, wystawy i inne imprezy kulturalne;

 • prowadzi działalność turystyczną organizując wycieczki, pielgrzymki, wymianę turystyczną itp.;

 • współdziała ze środkami przekazu społecznego, np. radiem, telewizją, prasą;

 • gromadzi pamiątki, książki, fotografie, publikacje;

 • działa na rzecz ochrony pamiątek, pomników i innych zabytków kultury polskiej;

 • prowadzi różne formy wymiany kulturalnej, np.: wymianę publikacji, organizuje występy zespołów artystycznych, itp.;

 • udziela szeroko rozumianej pomocy charytatywnej Polakom ze Wschodu w formie pieniężnej, odzieży, środków żywności głównie dla osób starszych i kombatantów;

 • opiekuje się młodzieżą z rodzin polskich ze Wschodu organizując lub wspierając organizację kolonii, obozów, spotkań w Polsce;

 • prowadzi działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysków z tej działalności na cele statutowe;

 • prowadzi w miarę potrzeb inną działalność na rzecz Polaków i ich rodzin ze Wschodu i polskości na tych Ziemiach.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Towarzystwo składa się z:

 1. członków zwyczajnych;

 2. członków honorowych;

 3. członków wspierających – osób fizycznych i prawnych.

 

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni Polak lub cudzoziemiec bez względu na obywatelstwo, który złoży pisemną deklarację o akceptacji statutu Towarzystwa, uregulował wpisowe i zobowiązał się płacić składki, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 2.

 2. Młodzież szkolna, która nie ukończyła 18 lat może wstępować do Towarzystwa na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Młodzież ta do osiągnięcia pełnoletności korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego jedynie w kołach młodzieżowych.

 

§12

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji jego celów. Członkostwo to nadaje Zjazd.

 2. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, z kraju lub zagranicy, która zadeklaruje świadczenie pomocy w realizacji celów Towarzystwa w formie finansowej lub innej.

 

§13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

 2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Towarzystwo;

 3. występować do władz Towarzystwa z wnioskami zmierzającymi do urzeczywistnienia celów Towarzystwa w granicach określonych niniejszym statutem;

 4. korzystać ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych w statucie i regulaminach.

 

§14

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brać udział w realizacji celów Towarzystwa przez pracę w jego jednostkach organizacyjnych;

 2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

 3. regularnie płacić składki członkowskie;

 4. dbać o dobre imię Towarzystwa.

 

§15

 1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni są od płacenia składek członkowskich, a obowiązki przyjmują według własnego uznania.

 2. Obowiązki członka wspierającego określa złożona deklaracja.

 

§16

Wysokość składek członkowskich określa Zarząd Krajowy Towarzystwa.

 

§17

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

           1)  śmierci;

           2) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa;

           3) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch kolejnych lat, po bezskutecznym upomnieniu – decyzją Zarządu.

2. Członek może być wykluczony:

        1) przez Zarząd Krajowy po decyzji Sądu Koleżeńskiego za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa, za działanie na jego szkodę lub za czyny niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego;

        2) na skutek utraty praw obywatelskich i honorowych;

        3) za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. Od decyzji skreślenia na podstawie ust. 1 punkt 3 przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego, a na podstawie ust. 2 punkt1 do Zjazdu Delegatów Oddziałów.

 

§18

 1. Członkostwo honorowe może zostać odwołane przez Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego przy stwierdzeniu działalności na szkodę Towarzystwa. Wniosek ten wymaga orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

 2. Członkostwo wspierające ustaje wskutek rezygnacji lub gdy przestanie istnieć członkostwo wspierające (śmierć osoby fizycznej, likwidacja osoby prawnej).

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE TOWARZYSTWA

§19

Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Zjazd Delegatów;

 2. Rada Towarzystwa;

 3. Zarząd Krajowy;

 4. Krajowa Komisja Rewizyjna;

 5. Sąd Koleżeński.

§20

Wybór Władz Naczelnych Towarzystwa następuje w głosowaniu tajnym na Zjeździe Delegatów Towarzystwa. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.

 

 

ZJAZD DELEGATÓW

 

§21

      1. Zjazd delegatów Towarzystwa jest jego najwyższą władzą i dalej w skrócie będzie zwany Zjazdem.

      2. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

      3. Kolejne Zjazdy zwyczajne rozpoczynają i kończą kadencje władz Towarzystwa.

      4. Zjazd nadzwyczajny zwoływane są:

          a) na mocy Uchwały Zarządu Krajowego;

          b) pisemne żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej;

          c) na wniosek co najmniej połowy liczby Oddziałów;

          d) na mocy postanowienia 20% członków zwyczajnych.

      5. Celem Zjazdu Nadzwyczajnego jest rozpatrzenie ważnych i nie cierpliwych zwłoki spraw dotyczących działalności całego Towarzystwa.

      6. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest w terminie najpóźniej do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

      7. Wnioski o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego powinny być uzasadnione pisemnie i zawierać projekt porządku obrad.

 

§22

      1. W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym:

          -  członkowie Rady Towarzystwa, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;

          -  członkowie honorowi;

          -  delegaci według zasad wyrażonych w pkt 2.

      2. Oddziały wybierają po jednym delegacie na każdych 15 członków. Delegatów na Zjazd wybiera się na Walnych Zebraniach Oddziałów, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, na okres kadencji taki jak innych władz Towarzystwa.

      3. W Zjeździe uczestniczą, z głosem doradczym zaproszeni goście, przedstawiciele władz i innych organizacji oraz członkowie wspierający.

 

§23

 1. Termin i program Zjazdu ustala Zarząd Krajowy, który winien o terminie i programie powiadomić Oddziały nie później niż na miesiąc przed Zjazdem.

 2. Zarząd Krajowy może powołać Komitet Organizacyjny Zjazdu.

 

§24

Zjazd podejmuje decyzje w następujących sprawach:

 1. uchwala program, kierunki i wytyczne działalności Towarzystwa;

 2. ustala zasady finansowania budżetu Zarządu Krajowego przez Odziały;

 3. przyjmuje sprawozdanie Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdza budżet i rozliczenia finansowe;

 4. udziela absolutorium ustępującego Zarządowi Krajowemu;

 5. wybiera Zarząd Krajowy, Krajową Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, oraz zastępców członków tych organów;

 6. przyjmuje do realizacji wnioski złożone przez Zarząd Krajowy i Oddziały oraz delegatów i członków;

 7. nadaje członkostwo honorowe i pozbawia tego członkostwa na wniosek Zarządu Krajowego;

 8. rozpatruje odwołania członków zwyczajnych od decyzji Zarządu Krajowego wykluczającej ich z Towarzystwa;

 9. rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

 10. uchwala statut i dokonuje w nim zmian;

 11. koryguje lub uchyla regulaminy pracy Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz ordynacji wyborczej, jeśli są one sprzeczne ze statutem lub utrudniają sprawną działalność Towarzystwa;

 12. podejmuje uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa;

 13. ustala siedzibę Towarzystwa;

 14. podejmuje uchwały w innych ważnych sprawach Towarzystwa.

 

§25

 1. Zjazd jest ważny przy ogólnej obecności delegatów co najmniej z połowy ogólnej liczby Oddziałów. W razie niedostatecznej frekwencji Zarząd Krajowy wyznacza w przyjętym powszechnie trybie drugi termin Zjazdu. Uchwały Zjazdu w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.

 2. Zjazdowi przewodniczy osoba wymieniona w par. 22 ustęp 1 statutu, wybrana zwykłą większością głosów.

 3. Postanowienie Zjazdu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały dotyczące zmian w statucie, rozwiązania Towarzystwa wymagają 2/3 liczby głosów delegatów obecnych na Zjeździe.

 4. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad Zjazdu i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

 

 

RADA TOWARZYSTWA

§26

 1. Rada Towarzystwa składa się z członków Zarządu Krajowego i prezesów Oddziałów.

 2. Zadaniem Rady Towarzystwa jest ustalanie kierunków i strategii działania w okresach pomiędzy Zjazdami.

 3. Zebrania rady Towarzystwa zwołuje co najmniej raz w roku Zarząd Krajowy.

 

 

ZARZĄD KRAJOWY

§27

 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie Zarządu – łącznie w liczbie 5 do 7 osób wybierani przez Zjazd w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wyboru Prezesa dokonuje się w osobnym głosowaniu, a pozostałe funkcje wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.

 2. Następnych trzech kandydatów do Zarządu Krajowego według otrzymanej liczby głosów staje się zastępcami członków Zarządu.

 3. Przy zdekompletowaniu Zarządu w trakcie kadencji zastępcy uzupełniają jego skład według kolejnej liczby głosów uzyskanych w głosowaniu do Zarządu Krajowego.

 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, pokrewieństwie, powinowactwie i podległości z tytułu zatrudnienia członków organu kontroli wobec członków zarządu.

 5. Zapisy p. 4 §27 stosuje się odpowiednio do zapisów §37.

 

§28

 1. Pracą Zarządu Krajowego kieruje Prezes Towarzystwa bądź upoważniony przez niego okresowo wiceprezes lub inny członek tego Zarządu. Prezes również otwiera Zjazd i prowadzi jego obrady do czasu wyboru przewodniczącego Zjazdu.

 2. Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik są przedstawicielami Towarzystwa na zewnątrz i w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych według podziału kompetencji ustalonych przez Zarząd. Pisma podpisują dwaj członkowie Zarządu.

 3. Do realizacji zadań Zarząd Krajowy może powołać doradców, pełnomocników i zespoły robocze oraz zapraszać te osoby na zebranie Zarządu – bez głosu stanowiącego.

 

§29

Do kompetencji Zarządu Krajowego należy reprezentacja i kierowanie działalnością Towarzystwa pomiędzy Zjazdami zgodnie ze statutem, wytycznymi i uchwałami Zjazdu, a w szczególności:

 1. inicjowanie, organizowanie i rozpowszechnianie różnych form działalności Towarzystwa w kraju i za granicą;

 2. pozyskiwanie w kraju i za granicą przychylności opinii publicznej oraz pomocy organów rządowych, politycznych i społecznych w realizacji celów Towarzystwa;

 3. ustalenie ramowego zakresu działań i zasad wzajemnej współpracy podstawowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa;

 4. koordynacja działalności Oddziałów Towarzystwa i przepływu bieżącej, wzajemnej informacji o pracy Zarządu Krajowego i Oddziałów oraz zwoływanie różnych zebrań, narad i konferencji;

 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oraz zawieszanie uchwał tych jednostek niezgodnych z prawem, ze statutem lub z uchwałami Zjazdu;

 6. realizowanie uchwał Zjazdu;

 7. sporządzanie okresowych sprawozdań, preliminarzy finansowych i bilansów Towarzystwa, które po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną będą rozpatrywane na Zjeździe;

 8. zwoływanie Zjazdów, Rady Towarzystwa, ustalenie ich porządku obrad i zawiadamianie Oddziałów w przewidywanych terminach;

 9. rozpatrywanie wniosków otrzymanych od Zjazdów Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych, od delegatów i członków Towarzystwa oraz składanie na Zjeździe sprawozdania ze sposobu ich realizacji;

 10. ustalenie i zatwierdzenie form legitymacji, sztandarów, emblematów, odznak i pieczęci okolicznościowych oraz nazw jednostek organizacyjnych Towarzystwa;

 11. uchwalanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i innych aktów normatywnych;

 12. ustalanie wysokości składek członkowskich;

 13. załatwianie wszelkich innych spraw Towarzystwa niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji Zjazdu lub innych władz Towarzystwa.

 

§30

 1. Zarząd Krajowy odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz w roku.

 2. W obradach Zarządu Krajowego mogą brać udział prezesi Oddziałów, bez głosu stanowiącego.

 3. W obradach Zarządu Krajowego mogą też uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego (lub w zastępstwie inny członek tych organów).

 4. Obrady są ważne przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.

 5. Posiedzeniu przewodniczy Prezes Zarządu Krajowego. Na wniosek członka Zarządu Krajowego, przegłosowany w głosowaniu jawnym, członkowie mogą wybrać inną osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu.

 6. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 7. Zasadą głosowania jest głosowanie jawne. W sprawach osobowych członków Towarzystwa, w tym sprawach członków Władz Krajowych obowiązuje głosowanie tajne.

 8. Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu Krajowego i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu Krajowego, uchwalony przez ten Zarząd.

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

 

§31

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów delegatów na Zjeździe, który wybiera też trzech zastępców członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 2. Krajowa Komisja Rewizyjna zwana też dalej w skrócie Komisją ma obowiązek oceniania całokształtu działalności Towarzystwa z punktu widzenia legalności, gospodarności i celowości. Komisja ta między innymi kontroluje gospodarkę rzeczową i finansową Towarzystwa, nie rzadziej niż raz w roku, w tym obowiązkowo przed Zjazdem Zwyczajnym, któremu przedstawia wniosek w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu oraz kontroluje wykonanie uchwał zjazdów.

 3. Komisja ma prawo wglądu do wszystkich ksiąg i dokumentów Towarzystwa, oraz do sprawdzenia majątku w naturze. Może też wystąpić do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z jej ustaleń i żądać wyjaśnień.

 4. Komisja ma prawo kontrolować gospodarkę finansową Oddziałów samodzielnie, lub za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Oddziału. O wynikach kontroli informuje Zarząd Krajowy.

 5. Komisja ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu.

 6. Komisja przyjmuje sprawozdanie Zarządu, preliminarze budżetowe i bilanse roczne, zamknięcia rachunkowe, a także ustala zasady i tryb swego postępowania oraz Komisji Rewizyjnych Oddziałów zgodnie ze statutem.

 7. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności trzech jej członków.

 8. Szczegółowe zasady pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy na wniosek Komisji.

 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 10. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 11. Zapisy p. 9 §31 i p. 10 §31 stosuje się odpowiednio do zapisów §39.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
 

§32

 1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na Zjeździe. Zjazd wybiera też dwóch zastępców członków Sądu Koleżeńskiego.

 2. Sąd Koleżeński orzeka na wniosek Zjazdu, Zarządu Krajowego, Zarządu Oddziału, oraz na wnioski członków Towarzystwa:

           a) w sporach pomiędzy członkami i władzami jednostek organizacyjnych Towarzystwa wynikających z ich działalności w Towarzystwie;

           b) w sporach działań członków godzących w dobre imię Towarzystwa, jak również niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

     3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zjazdu złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

     4. Zasady, tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego oraz katalog kar określa regulamin jego pracy uchwalony przez Zarząd Krajowy na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

     5. Sąd Koleżeński może orzec karę upomnienia lub wykluczenia z Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA

§33

 1. Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są oddziały.

 2. Oddział może być utworzony przy co najmniej 15-tu członkach na ich wniosek lub z inicjatywy Zarządu Krajowego.

 3. Oddziały powołuje i rozwiązuje Zarząd Krajowy.

 4. Oddziały uzyskują osobowość prawną, po rejestracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. W jednym mieście powinien być tylko jeden oddział Towarzystwa.

 6. Koło może powstać, gdy co najmniej 5 osób zadeklaruje pisemnie przystąpienie do Towarzystwa.

 7. Koła (w instytucjach, młodzieżowe, tematyczne i inne) powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Zarząd Oddziału który je powołał.

 8. Za zobowiązania Oddziałów posiadających osobowość prawną nie odpowiada Zarząd Krajowy, a Odziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Krajowego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

WŁADZE ODDZIAŁU

§34

 1. Władzami Oddziału są:

          1) Walne Zebranie Oddziału;

          2) Zarząd Oddziału;

          3) Komisja Rewizyjna Oddziały.

     2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.

 

§35

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie jego członków. Zwykłe Walne Zebranie powinno odbywać się na koniec każdej kadencji Zarządu Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie powołuje się na mocy:

     a) Uchwały Zarządu Oddziału;

     b) Na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;

     c) Na wniosek co najmniej połowy liczby członków Oddziału.

 

§36

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. wybór Zarządu Oddziału i zastępców jego członków w głosowaniu tajnym;

 2. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, składającej się z trzech osób i wybór dwóch zastępców członka tej Komisji, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów;

 3. uchwalenie programu pracy Oddziału i rozpatrywanie sprawozdań z jego działalności;

 4. udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

 5. wybór Delegatów na Zjazd Towarzystwa;

 6. podejmowanie innych uchwał i wniosków o działalności Oddziału.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU

§37

 1. Zarządem Oddziału kieruje Prezes Oddziału, wybierany na okres kadencji przez Walne Zebranie Oddziału zwykłą większością głosów, w osobnym głosowaniu tajnym. W skład Zarządu Oddziału wchodzą maksymalnie cztery osoby, w tym: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Są oni wybierani na okres kadencji na Walnym Zebraniu Oddziału zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

 2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczyć mogą z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, kierownicy Kół, oraz członkowie władz krajowych.

 3. Oddział reprezentują Prezes bądź Wiceprezes i Sekretarz, a w sprawach finansowych dodatkowo Skarbnik.

 4. Zarząd Oddziału prowadzi całokształt działalności Oddziału, między innymi:

           a) tworzy odpowiednie koła terenowe, młodzieżowe, tematyczne i inne zespoły robocze do realizacji celów Towarzystwa i ustala ich ramowe zadania;

           b) może powoływać zespoły robocze, doradców i pełnomocników do określonych zadań na okres nie przekraczający swojej kadencji;

           c) występuje z wnioskami do władz naczelnych w sprawach dotyczących całości Towarzystwa lub kilku Oddziałów;

           d) może skreślić członków Oddziału nie wywiązujących się stale z obowiązków;

           e) zwołuje zebrania Oddziału oraz zebrania sekcji, kół i zespołów;

           f) prowadzi gospodarkę finansową Oddziału i opiekuje się jego majątkiem;

           g) realizuje w skali Oddziału inne funkcje przewidziane dla Zarządu Krajowego;

           h) w ustalonych terminach i trybie informuje Zarząd Krajowy i inne władze Towarzystwa o działalności Oddziału;

           i) realizuje inne zadania przewidziane dla Oddziału przez Zarząd Krajowy.

5. Przy zdekompletowaniu Zarządu, w trakcie kadencji zastępcy uzupełniają jego skład według kolejnej liczby głosów uzyskanych w głosowaniu do Zarządu Oddziału.

6. Szczegółowe zasady Organizacji i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.

 

§38

 1. Zarządy kilku Oddziałów mogą pomiędzy sobą zawierać porozumienia o wspólnej realizacji i koordynacji działań.

 2. Zarząd Oddziału może w ramach swojego obszaru działania podejmować też wspólne przedsięwzięcia z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, o ile nie są sprzeczne ze statutem Towarzystwa.

 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§39

Komisja Rewizyjna Oddziału złożona z przewodniczącego i dwóch członków kontroluje działalność Oddziału i jego Zarządu oraz przedstawia wnioski na Walnym Zebraniu Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Komisja ta współpracuje też na bieżąco z Krajową Komisją Rewizyjną sprawującą nad nią nadzór.

 

WŁADZE KOŁA

§40

Władzami koła są:

     a) Zebranie Koła;

     b) Zarząd Koła.
 

§41

Do Zebrania Koła należy:

     a) określenie kierunków działalności Koła;

     b) wybór Zarządu Koła.

 

§42

 1. Zarząd Koła składa się z 3 osób, w składzie: przewodniczący, sekretarz i skarbnik.

 2. Kadencja Koła trwa cztery lata.

§43

Zarząd Koła kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VII

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§44

Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w Prawie o Stowarzyszeniach (Dz. U 1989 r. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86), oraz innych zasad ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§45

Działalność gospodarcza, o której mowa w par. 44 statutu może być prowadzona bezpośrednio przez władze Towarzystwa, tj. Zarząd Krajowy i Zarządy Oddziałów.

 

ROZDZIAŁ VIII

GOSPODARKA FINANSOWA TOWARZYSTWA

§46

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§47

Funduszami Towarzystwa są:

 1. Fundusz składek członkowskich;

 2. Fundusz dotacji, subwencji, zapisów i darowizn;

 3. Inne fundusze w zależności od potrzeb.

 

§48

Źródłami finansowania działalności Towarzystwa są dochody powstałe z funduszów określonych w par. 47 statutu oraz dochody własne, np.: dochody z działalności gospodarczej.

 

§49

Działalność finansowa winna być zgodna z przepisami i zasadami gospodarki finansowej, które obowiązują w Polsce.

 

§50

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważnieni są: Prezes i Skarbnik Zarządu Krajowego, na mocy uprzedniej uchwały Zarządu Krajowego. W oddziałach posiadających osobowość prawną do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są prezesi i skarbnicy tych oddziałów po uprzednich uchwałach zarządów oddziałów.

 2. Do dysponowania środkami finansowymi z konta bankowego Zarządu Krajowego upoważnieni są Prezes, Skarbnik oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd.

 3. Do wypłaty środków finansowych Oddziału wymagane są podpisy Prezesa, Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez zarząd Oddziału.

 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 5. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§51

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych.

 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Zjazd wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 osób, która przeprowadza likwidację w trybie ustawowym.

 3. Majątek Towarzystwa po jego likwidacji powinien być przekazany na inne cele społeczne o pokrewnym charakterze. Wniosek Zjazdu w sprawie likwidacji majątku nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach.

 4. W przypadku rozwiązania Towarzystwa przez sąd, do jego kompetencji należy też likwidacja i wyznaczenie likwidatora.

 

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

§52

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Zjeździe, w oparciu o wniosek Komisji statutowej, Zarządu Krajowego, Zarządu Oddziału lub 25-ciu delegatów.

 

§53

Statut niniejszy został uchwalony przez Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w dniu 29 października 2013 roku w Białymstoku.